En situationsplan för producenter, distributörer och återförsäljare av mat och grundläggande livsuppehållande varor

plans-quote-eisenhower

Detta dokument är avsett att tillhandahålla en situationsplan för producenter, distributörer och återförsäljare av mat och grundläggande livsuppehållande varor. På det hela taget tänker vi ge företagsanställda en omfattande modell för beslutsfattande, som möjliggör för dem att fortsätta driften, så normalt som möjligt, med en reservplan – under den övergångsperiod som vi kallar The Event – och som inkluderar en återställning av banktjänster och de finansiella systemen över hela världen.

För de som proaktivt vidtar åtgärder att informera alla som på ett eller annat sätt är involverade i matförsörjning och grundläggande varu-/detaljhandel och distributionskedjor – från tillverkare till slutkund – kan detta göras på flera olika sätt: antingen via e-post genom att skicka länken till denna sida, eller skriva ut och distribuera dokumentet (via pdf-länken nedan). Det utskrivna dokumentet kan läggas i ett kuvert och lämnas anonymt i inkorgen hos någon butik eller stickas in under dörren till någon lokal butikschefs kontor. Det kan även delas ut personligen, tillsammans med det föreslagna Taktik för rådgivning till Ledarskapet.

Det är av yttersta vikt att noga läsa det fullständiga dokumentet och när du är säker på att allt är korrekt sammanställt, kan informationen vidarebefordras till andra kollegor och företagshierarkier. För beslutsfattare i företagens organisationer, bör detta dokument delas ut tillsammans med Ett öppet brev till företagsledare.

 

En situationsplan för producenter, distributörer och återförsäljare av viktiga varor

Om du fått detta dokument betyder det att hela det planetariska banksystemet – kommer att bli eller att det redan är – i ett tillstånd av påtvingad återställning för att rensa ut all slags korruption och kriminella agenter och ersätta det med ett rättvist system för alla människor. Det är ett event som har förberetts i åratal runt om på planeten. När detta fullbordas, kommer alla att vara mycket lyckligare än idag.

Mer information finns i dokumentet “Brief för Samhällets Ledare” och här följer ett kort utdrag från det:

”Det kommer inte att finnas kontanter tillgängliga annat än de som redan är i omlopp under en tidsperiod av max 2 veckor. De ansvariga organisationerna med lagen på sin sida planerar och hoppas på att det i bästa fall dröjer max 3-5 dagar då banksystemet är offline. Men med så många faktorer inblandande är det omöjligt för närvarande att veta exakt hur lång tid det kommer att ta att genomföra förändringen. Bristen på pengar kan naturligtvis skapa svårigheter på vissa platser eftersom folk kan drabbas av panik av att inte ha tillgång till kontanter via de vanliga kanalerna.”

Det antas ske över en natt och därför måste vissa saker tas omhand tidigt på dagen och helst redan hanterats eller planerats.

När alla globala banksystem är otillgängliga, blockeras alla uttagsautomater och penningtransaktioner under en viss tidsperiod. I bästa fall pågår detta endast under max. några dagar. Det finns dock fortfarande en chans att det kommer pågå under en längre period, kanske ca 2 veckor. Om allt går bra med återställningen kommer det inte att dröja mer än så.

I detta sammanhang är det viktigt för oss alla att ta det lugnt och samarbeta för att snabbt anpassa oss till denna “oväntat” oförutsedda situation och upprätthålla social ordning, där prioritet ges till människorna i första hand, se till att alla tas omhand, samt snabbt se till att upprätthålla den infrastruktur vi använder idag och kommer att behöva i morgon. Att förstöra något idag betyder att det i morgon kommer att vara obefintligt.

Därför är det av avgörande betydelse att du fortsätter med dina arbetsuppgifter och din dagliga rutin så normalt som möjligt tills denna övergångssituation stabiliseras.

Den ideala situationen skulle vara att säkerställa att affärs- och företagstjänster som faller under din tillsyn eller ansvar förblir operativa. För att detta ska ske är det av största vikt att informationsflödet bland dina kollegor och kunder förblir så ärliga, transparenta och vederhäftiga som möjligt.

Med detta i åtanke utformade vi speciellt för detta scenario en mall för en tänkbar situationsplan som ni bör överväga:

A:

  1. Personer med kontanter kommer att kunna shoppa som vanligt.
  2. För resten av folket som inte har kontanter måste du vara beredd att stå till tjänst med åtminstone en kopieringsmaskin och en kassaapparat eller terminal. Om möjligt, skulle det vara bättre att ha fler funktionella terminaler.

Kopieringsmaskinen används för att skapa en kopia av: 1) kundens personlig ID-handling 2) bankkort- eller kreditkort-kopia för samma kund och 3) kvitto. Denna process tillämpas för alla kunder som inte har kontanter för sina dagliga inköp. Dokument 1-3 kommer att kopieras på baksidan av en personlig medgivandedeklaration (se avsnitt C) som gör att säljaren kan lösa in beloppet från kundens personkonto när som helst i framtiden när banksystemet är online igen.

B:

Du kommer att behöva informera människor, vid butiksingången, med en synlig skylt eller flygblad som informerar om de ovanliga förfarandena under denna övergångsperiod så att alla känner sig säkra på att de kan få sina varor. Du kommer även att behöva informera om: 1) Anledningen till varför detta är annorlunda än under andra dagar, 2) Alternativen som varje köpare har och alla nödvändiga dokument som behövs innan man går in i butiken (för att undvika kaos vid betalterminaler eller kassaapparater), 3) Hur länge dessa omständigheter kommer att vara och 4) En internet-adress (URL), t.ex. denna webbplats http://www.sv.communityleadersbrief.org/, där folk kan få ytterligare klargöranden om denna övergångsperiod.

C:

Den personliga medgivandedeklarationen kan baseras på följande mall, som kommer att få officiellt erkännande i de flesta länder:

Framsida:

  1. Säljarens identifikationsuppgifter, datum för dokumentpublicering, fysisk adress för dokumentpublicering.
  2. Köparens tillkännagivande av suverän frivillig acceptans angående övergångsvillkoren:

Jag [Efternamn, Förnamn] enligt beteckningen ”Köpare” försäkrar enligt min fria suveräna vilja att de bifogade dokumenten (1. Köparens ID, (2. betal- eller kreditkort, (3. kassakvitto på inköpet) är giltiga och representerar mig själv gentemot banken och säljaren som levererade de varor som förtecknas på kvittokopian.

Jag förklarar enligt min fria suveräna vilja att jag tillåter [säljarens firmanamn] under beteckningen ”Säljare” i detta dokument, debitera värdet av detta köp från mitt konto så snart banksystemet är i drift.

Därför accepterar jag att denna Säljare behåller den ursprungliga kopian på dessa 3 dokument som representerar min direkta relation med detta bankinstitut och med Säljaren och signerar.

Undertecknat av köparen

Undertecknat av säljarens kassabiträde.

Undertecknat av säljarens chef eller arbetsledare.

Original (för Säljare) undertecknas av tre personer – köparen, kassabiträdet och chef/arbetsledare.

Kopia (för köpare) undertecknas av chef/arbetsledare och bör helst förses med säljarens officiella stämpel.

Baksida:

  1. Kopia på köparens ID
  2. Kopia på köparens betal- eller kreditkort för samma ägare
  3. Kopia på kassakvittot.

Ytterligare information

Vissa tjänstemän kanske dyker upp för att erbjuda verkligt stöd eller endast skenbart verka stödja detta övergångsskede.

Det rekommenderas att be dem om tydlig identifiering och behålla en kopia av deras ID-handling på en säker plats. Om möjligt, kontrollera dokumentets giltighet med de tillgängliga resurser som finns till hands – telefon, internet, chef eller arbetsledare.

Det rekommenderas att fråga tjänstemannen vem han/hon arbetar för och avkräva honom eller henne en tydlig förklaring. Om möjligt, genomför en bekräftelse- och giltighetskontroll av informationen.

Det mest relevanta tipset angående den här personens identitet är att säkerställa huruvida han/hon arbetar för regeringen eller tjänstgör åt människor.

I det förstnämnda fallet är det bäst att i tysthet undvika konflikt eller debatt. Han/hon kan till och med försöka hindra verksamheten av förmenta “säkerhetsskäl” eller orsaka avbrott. Om så är fallet är det helt klart inte med största respekt för oss människor eller för verksamheten. I en sådan situation bör man acceptera tillvägagångssättet tills vidare men säkerställ på alla sätt att dokumentet utanför butiksingången finns kvar och försök ge ett datum för nästa öppethållande. Kontrollera om det finns andra återförsäljare i närheten. Om det inte finns någon och din butik innehåller väsentliga varor för hela området, är det bästa alternativet att fortsätta hålla butiken öppen och i drift, annars blir det mest förutsägbara scenariot att butiken ganska snart vandaliseras och plundras.

Om det emellertid visar sig att han/hon verkligen arbetar för folket, fråga då vad som är hans eller hennes planerade stöd för denna situation. Huvudtanken är att hålla infrastrukturen fungerande så normalt som möjligt under denna övergång. Om så är fallet, har du en verklig bundsförvant som du kan lita på, och som hjälper dig i dina ansträngningar att göra övergången så smidig som möjligt.

Situationsplan pdf-nedladdning

Lämna en kommentar