Event-backup

Den här planen handlar om att i tidsperioden omedelbart efter the Event, dvs när de många frivilliga märker att genombrottet nu har skett, se till att begränsa de negativa störningar som kan uppstå så att makthavarna och andra i nyckelpositioner kan fortsätta sköta sitt arbete för samhällets bästa.

Om informationen av någon anledning inte räcker till eller inte tas på allvar måste vi sätta in andra handlingsstrategier för att lösa det problemet.

Det vi föreslår är en modell som syftar till att stödja befolkningen under den här övergångsperioden. Planeringen i den kan användas som en ” Plan B för allmän kännedom” ifall makthavarna och andra med inflytande inte svarar an på mobilisering-kraven för the Event, speciellt med tanke på att reaktionen hos många av dem med all sannolikhet blir en misskreditering av informationen i Brief för samhällets ledare.

Så vi måste vara beredda på att kunna dela ut den här planen (se nedan) till så många som möjligt, vare sig de har en ledande ställning i samhället eller ej. Det gäller alltså bara om makthavarna misslyckas och därmed sviker folket som de är satta att tjäna. I så fall måste vi veta hur vi ska agera både som grupp och som individer, och hur vi ska hantera våra resurser och använda dem för att gå vidare med den här strategin.

Det finns en uppenbar risk att mindre uppvaknade stadsbor världen över, vare sig de bor i en världsmetropol, storstad eller vanlig stad, grips av panik och i upprört tillstånd ger sig ut på gatorna i jakt på mat och hjälp. De allra flesta har ju inte ett tillräckligt stort nödförråd av mat, vatten, bränsle och medicin hemma, av den typ vi har föreslagit i Grundläggande praktiska åtgärder att förbereda för The Event.

Det skulle innebära att alla affärerna i stadsområdena med stor sannolikhet får slut på sina basvaror inom loppet av några få timmar. Ett sådant skräckscenario skulle tveklöst driva folk till förtvivlan, och det är då den här Planen för bevarandet av allmänna ordningen omedelbart måste sättas in.

Plan för bevarandet av allmänna ordningen

Huvudpunkt: Håll allmänheten lugn genom grundläggande information om vad det är som händer och om att allt kommer att gå bra så länge vi visar varandra omsorg och hjälper varandra. Informera om hur man kan gå tillväga, var man hittar mer information och var man får tag på basförråd (mat, vatten, medicin samt medicinsk och psykologisk hjälp).

Steg 1: Prioritera den samhällsnödvändiga trafiken i hela stadsområdet och uppmana folk att låta bilen stå kvar hemma i garaget eller på parkeringsplatsen. Detta bör gälla i överallt i samtliga städer eftersom bara gångtrafikanter och fordon som tillhör civila myndigheter och olika räddningstjänster, dvs ambulanser, polisbilar, brandkåren, bränsletransporter osv, bör vara tillåtna ute i trafiken.

Nästa steg

Håll tal till allmänheten: ett audio eller video meddelande c:a 2 minuter långt med lugnande information som upprepas dygnet om tills hjälp anländer i form av Den Positiva Militären, Motståndsrörelsen eller Den Galaktiska Federationen.

Gör så här: Audio/video meddelandet kan sändas från ljudsystem som installerats i bilar, radior, amatörradior, internet och TV-kanaler.

 • Högtalare på bilar eller offentliga anläggningar:härifrån når grundläggande information om vad som händer ut till folk som ännu inte har fått den via radio eller TV, så att oroligheter snabbare och mer effektivt kan begränsas.  Dessutom, med tanke på den överhängande risken att radio och TV stationerna i ett tidigt stadium inte går med på att sprida den här informationen, så är det speciellt viktigt att använda alla alternativa strategier. På exakt rätt tidpunkt sprids så informationen effektivt av ljudbilarna, och det är viktigt att bilarna/anläggningarna befinner sig inom en omkrets på 2 km från varandra för att det ska gå att uppfatta ljudet.
 • Radio-kanaler och amatörradior:samma information sprids härifrån, i det här fallet med avbrott för en talare eller inspelat meddelande för att lugna folk och erbjuda vägledning. Samma sak kan sändas i lokala TV-kanaler ifall de vill samarbeta.

Säkerhetsenheter

Pga risken för panik och oroligheter på gatorna, med alla möjliga typer av extrema beteenden och eventuellt enstaka våldshandlingar, kommer omedelbar polisnärvaro, brandväsendets närvaro och t.o.m. frivilliga krävas för ett lugnt och fredligt hanterande av situationen samt för behövlig information och hänvisning till Anvisade Distributions Platser (ADP) för basbehov.

 • Anvisade Distributions Platser (ADP)är centrar för rådgivning, varor och andra resurser för både människor och djur, placerade på strategiska platser, helst med 2 km mellanrum. De bör ligga utomhus och vid vägkorsningar.
 • Kommunikation mellan ADP:erna: Kommunikationen mellan ADP:erna kommer att skötas av polisens eller brandväsendets kommunikationssystem, internet, frivilligas mobiltelefoner om det finns tillgång till sådana, samt amatörradio-operatörer.
 • Alternativa lösningar ifall det elektroniska inte fungerar:i så fall kommer färgade röksignaler från militären att användas. Dessa röksignaler syns lätt både dag och natt även på avstånd. De är extremt användbara om kommunikationssändarna för radio, internet eller mobiltelefoner bryter ihop. Exempelvis kan de olika rökfärgerna få representera olika behov hos ADP:erna såsom bestämt av de operationsgrupper som är ansvariga för förrådskedjan, och på så sätt kan man omedelbart skicka vad just den ADP:n behöver.
 • Hälsovård och medicinskt stöd:inrätta sjukvårdsstationer för tillfällig inkvartering av patienter med allehanda medicinska akuttillstånd typ akuttillståndsenheter, militärens egna fältsjukhus, men även gymnastiksalar, skolor och studentboenden kan användas och i allvarligare fall får patienterna skickas till sjukhus. Specialistenheter för ”plötsligt drogdeprivering syndromet” kommer att behövas. Det är viktigt att komma ihåg att mer än halva befolkningen i västvärlden har någon form av beroende, antingen av receptbelagd medicin eller av psykoaktiva droger. Med tanke på att det antagligen kommer att uppstå störningar också i distributionskedjan av droger (de lagliga såväl som de olagliga) och att de flesta inte har ett tillräckligt stort lager hemma så är detta något sjukvårdsproffsen bör varnas för.
 • APD:ernas arbetsgrupper kan förslagsvis bestå av folk från armén, brandkåren och frivilliga civilpersoner.
 • Säkerhetsteam på 10 man: poliser, brandsoldater och frivilliga civilpersoner som befinner sig inom en radie på 500 till 1000 meter av varje ADP, med uppgift att stå för säkerheten och ge information om vart folk bör vända sig.
 • Inkvartering för arbetsgrupperna att vila i: sporthallar, skolor, universitet, polis- och armékaserner såväl som hus i närheten vars ägare/hyresgäster har erbjudit sig att hjälpa till kan tas i bruk till det.

Om strömavbrottet blir utdraget:

 • Bränslegeneratorer för APS:erna, sjukhus, fängelser, barnhem, sjukhem o.dy. ges högsta prioritet.
 • Stearinljus eller andra typer av ljussystem delas ut till allmänheten.

Om bristen på vatten / sanitet blir utdragen

 • Dricksvatten:vatten hämtas från närmaste större vattendrag och renas med exempelvis arméns vattenrenare. Om man har möjlighet kan man annars koka vattnet för att få död på sjukdomsframkallande organismer.
 • Physiological requirements: distribution of 20 kg earth bags for each family of 4 and plastic bags for use and collection of waste in order to avoid public health issues in areas where there is disruption in sanitation services and water supply.
 • Övervakning och assistans från militär- och privathelikoptrar samt drönare:de bör användas när det gäller akut hjälp som förflyttning av sårade och personaltransport. För att hålla koll på oroligheter och assistera säkerhets- och räddningsgrupperna kan antingen privata eller polis- och militärdrönare användas.

Andra språk: ha alltid om möjligt med frivilliga som talar andra språk flytande för att hjälpa invandrare och utlänningar. De bör helst finnas på plats på alla ADP:er och transportcenter.

Sammanfattning

Om våra makthavare och andra nyckelpersoner i samhället visar sig oförmögna att förmedla den service som förväntas av dem på ett bra, engagerat och värdigt sätt så måste vi själva sköta organiserandet. Vid en global kris måste vi, för att kunna tillgodose allmänhetens mest grundläggande behov tills dess att situationen stabiliseras och en ny normalitetsstandard etablerats, plocka fram all vår viljestyrka, självbehärskning och brinnande passion för att hjälpa andra utan undantag.

Seger åt Ljuset!

Event-backup.pdf (392 nedladdningar )

Lämna en kommentar