Bakgrunden till The Event och hur allt hänger samman för makthavare

LightHouse

1. Bakgrunden till The Event

The Event är en modern modell för det Skifte som är förutspått i nästan ALLA religioners och kulturers antika texter. I tusentals år har de profeter och visa kvinnor och män som uppnått kontakt med det universella medvetandet fått kunskap om en kommande tid då hela mänskligheten får upp­leva kosmiskt medvetande. Det handlar om en tidsperiod då vibrationsnivån hos vår planets och solsystems naturliga energier ökar och därmed gör så att allt liv får uppleva en större medvetenhet om vår samhörighet och relation med Med­vetandets Enhetsfält.

Vårt solsystems rörelsemönster inne i Vintergatan gjorde att vi 2012 kom in i ett område av rymden som har mycket högre densitet och är fyllt med hög­energetiska partiklar, och dessutom sänder vårt galaktiska centrum ut energi­vågor mot oss. Det är dessa faktorer som utgör bakgrunden för det skifte som förutsetts av så många visa andliga lärare.

Trots de här förutsägelserna vill mörka makter som i årtusenden hållit vår planet ockuperad fortsätta utöva sin kontroll över oss: de vill inte att det här ska hända och har bestämt sig för att göra allt de kan för att hindra mänskligheten från att uppnå ett högre medvetande. När mänskligheten blir medveten kommer de plötsligt mista all makt och blir tvingade att åka härifrån eller bli arresterade och hållas ansvariga för sina brott, ty i ljuset av sanningen kan de inte upprätt­hålla sin hemliga exploatering.

Dessa makter som vill behålla sin kontroll är fiender till mänskligheten och till vårt liv, allt som en del av deras värderingar att vår planet har för många människor, för många för vår planet. I själva verket handlar det om att vi är för många för att deras lilla skara ska kunna hålla sig kvar vid makten. De för en politik som tar död på många och gör det omöjligt för oss att leva och frodas. Dålig sjukvård, gift i dricksvattnet, gift i luften och myndigheter som förväntar sig kunna mörda folk utan påföljd är resultatet. De håller sig kvar vid makten genom privilegiet att kunna skapa pengar ur tomma luften och därför skänker de inte en tanke åt att de borde verka för folket. De här makterna utgör den negativa gruppen.

P.g.a. att de här individerna motsätter sig mänsklighetens naturliga evolution så har andra, från olika organisationer, förbund och planeter, förenat sig med oss för att hjälpa till med avvecklingen av deras avancerade teknologier och utstu­derade projekt som gjort oss till slavar under deras vilja.

Sammantaget lever vi i ett mycket mer komplext sammanhang än vi fått veta, i alla tider har sanningen om vår verklighet och historia i kosmos mörkats och hemlighållits från oss.

2.   Hur allt hänger samman

Det finns massor av ärliga människor i tjänst hos negativa individer som i början av sin karriär trodde att de tjänade mänskligheten men som senare insett att sanningen är en helt annan än den de själva och folk i allmänhet fått höra. I början på 70-talet började högre underrättelse-agenter organisera sig för mot­stånd (den s.k. Organisationen) mot den negativa agendan. Senare, efter att först ha lidit nederlag mot de negativa individerna och sedan fått hjälp av andra från både vår egen och andra planeter som förenat sig med dem, lyckades de (nu under namnet Motståndsrörelsen) återta de vinningar de som söker förslava oss hade gjort, och är nu igång med att organisera en slutgiltig offensiv för att få slut på de negativas makt på vår planet.

2012 var de slutgiltiga allianserna färdigbildade och Seger för Ljuset var säkrat. Det året värvade Motståndsrörelsen en mycket medveten individ att bli deras språkrör åt befolkningen på jordens yta, och rådde honom att under anonymt namn skapa en fri blogg för att vidarebefordra meddelanden till deras egna agenter och till allmänheten om utvecklingen under de sista faserna i befrielsen av vår planet.

Under kodnamnet Cobra, en sammansättning av ”compression breakthrough” (genombrott för kompressionen), öppnades bloggen i april 2012. Gå gärna in på den och läs dess arkiv för att verkligen bli medveten om vad som hänt sedan dess: 2012portal.blogspot.com.

Senare skapades Prepare for Change (www.prepareforchange.net) för att hjälpa befolkningen på jordens yta bli mer medvetna om den faktiska situationen på vår jord och få till stånd ett bättre samarbete och organisations­kapacitet inför den tidpunkt när The Event blir verklighet. Vi rekommenderar att ni läser sajten och forskar och korshänvisar innehållet med annat material som finns tillgängligt på Internet så mycket som möjligt. Ibland får man upp så många poster när man söker på specifika nyckelord på Google att man verkligen blir förvånad. Till exempel kommer det upp 444.000 poster när man skriver in ”Planetary Liberation” (planetens befrielse) och med ”Global Currency Reset” (globala valutans omstart) blir resultatet 5 710.000 när den här artikeln skrivs. All den här informationen är inte korrekt eller stöds av Prepare for Change, det finns massor av felaktig information ute på nätet och det mesta är ett direkt resultat av det pågående kriget mellan positiva och negativa grupper.

  1. Det pågår ett krig om våra tankar (our minds)

Som alltid blir man tvungen att använda sitt eget omdöme och sin själs­kontakt för att nå fram till sanningen, och liksom i alla krig är det oerhört svårt att se igenom alla rökridåer.

För att bättre förstå informationskriget måste vi först inse att alla krig historien igenom har haft ett enda slutmål: att erövra och få makt över våra tankar, vårt medgivande (uttalat eller genom underlåtenhet), vår energi, vår maktöverlåtelse åt en yttre källa och vår absoluta trofasthet mot ett trossystem, religion, ideologi eller speciell organi­sation. Det är denna lömska manipulation som gör det möjligt för ett relativt litet antal individer med egna agendor att utöva kontroll över den gängse världs­uppfattningen, vårt sätt att tänka, trender och, till syvende och sist, allt som blir ”socialt accepterat”. Det handlar om ett oavbrutet upprepande av en idé eller budskap tills folk inte orkar stå emot längre och det hela blir till en norm – accepterad av en majoritet som deras ”verklighet”. Och vi blir överösta av den ”verkligheten” dygnet runt av en minoritet med ständig tillgång till outsinliga penningresurser som gör det möjligt för dem att kontrollera ALLA konven­tionella idé- och informationskanaler såsom massmedia, utbildningssystem, militären och polisen, och endast den som favoriserar deras agenda får komma till tals. Det är så här de manifesterar och framställer sin ”konstgjorda verklig­het” för oss. Rädsla är den piska de använder för att få oss att foga oss efter normen, girighet är moroten för att få oss att ge över vår makt till dem. Social segregering, apati och en längtan efter frälsares hjälp utifrån är förutsättning­arna för att det här slavsystemet ska kunna upprätthållas.

En övertygelse som inte ifrågasatts bör man med stor sannolikhet inte hålla fast vid

När nu planetens befrielseprocess spetsas till så kommer de här individ­erna inte att kunna behålla kontrollen över den gängse världsuppfattningen och den ”officiella” versionen längre, så i en kapplöpning mot tiden tar de till alltmer desperata åtgärder via alla de kanaler de fortfarande har kontroll över, allt för att än en gång styra mot den världsuppfattning som de stora massorna har godkänt. Samtidigt som deras aggressiva inställning förvärras blir de dessutom alltmer exponerade för sanningens ljus tack vare Internet, men vi tror också att den globala medvetande- och frekvenshöjningen är en avgörande faktor i det här.

Poängen här är att alltid komma ihåg att det är vad man tror på som skapar det man ser och uppfattar. Ingen vill påtvinga dig någon trosuppfattning. Men om du läser det här så är det därför att något i dig har skakats om i det här hänseendet.

  1. Varför är våra råd viktiga?

När du läser den här artikeln så har massmedia kanske eller kanske inte bytt sida i det här kriget eftersom en del av huvudplanen alltid har varit att få dem att berätta sanningen till att börja med. I vilket fall som helst så har vi fler än 800 artiklar på vår sajt, skrivna av medvetna människor från hela världen, och ett världsomspännande stödjande nätverk med tusentals män­niskor som alla delar samma vision trots olikheter vad det gäller miljö, det kulturella, det sociala och den personliga backgrunden.

På grund av de negativa individernas kraftfulla motstånd har The Event flera aspekter som aldrig kom fram i de äldre visionerna och profetiorna. Man kunde förutse de naturligt förhöjda energierna, men inte motstånd från en slug, negativ grupp med tillgång till främmande teknologier och kunskap om mass-hjärnkontroll. Det har skapat flera stadier med olikartade insatser för att rensa planeten från de negativa, så att skiftet kan fortgå utan deras försök att hindra det. Det finns tre relaterade insatser i dessa stadier: 1) mass-arresteringar av ledningen för den negativa gruppen; 2) omstart av de finansiella systemen; 3) avslöjanden om hemlighållen information och teknologi.

De två första kommer att ske mer eller mindre samtidigt, och den tredje kommer att fortgå flera månader efteråt. Energi-skiftet kommer också att ske samtidigt med de första två. Faktum är att de inte kan ske förrän det naturliga skiftet börjar.

Det naturliga skiftet har börjat, och vi kan förvänta oss att de sista stadierna av de kriminella makternas och deras agendors fall koordineras med kulmina­tionen av energierna två år framöver. När den här artikeln publiceras är vi inne i de högre energierna sedan tre år tillbaka och de är redan höga nog för ett skifte, men inte höga nog för att tvinga fram skiftet med fortsatt motstånd från de negativa grupperna. Därför handlar insatserna om att få bort dem och det är Motståndsrörelsens fasta föresats att genomföra det tills segern är säkrad.

Vänligen läs http://www.prepareforchange.net och 2012portal.blogspot.com för mer uppdatering om den nuvarande situationen.

http://communityleadersbrief.org skapades med inriktning att hjälpa samhällets oförberedda mellanchefer med de lagenliga arresteringarna och Omstarten när The Event sätter igång. De kommer att behöva goda råd.

Vi förstår att den här upplysningen kan komma som en överraskning eller rentav chocka dig, men vi uppmanar dig verkligen att själv ta reda på hur det ligger till. Men de som delar ut det här dokumentet till dig gör det med ärliga intentioner och vill hjälpa dig och samhället omkring er att klara av utmaning­arna framför oss så att alla blir väl omhändertagna och kan känna sig trygga.

Det är just det som är meningen med det här budskapet. Vi talar inte om för dig vad du ska tro på, men vi ber dig att lita på oss så pass att du är villig att överväga den information vi delar med oss. Vi hävdar inte att vi vet allting, och med den växande komplexitet som nu tränger sig på i våra liv så kan förvisso ingen hävda något sådant vid den här tidpunkten.

Eftersom vi är intresserade av de här sakerna och har sammanställt massor med information från en mängd olika källor så känner vi oss säkra på att vi kan hjälpa dig vägleda andra som du har ansvar för så att de får uppleva en trygg resa under den här övergången, en övergång till en framtid vi tror är förutbestämd att fyllas av fantastiska framgångar som vi gemensamt kommer att uppnå.

Planetariska Ledarskapsgruppen i http://prepareforchange.net

Bakgrunden till The Event – pdf nedladning

Lämna en kommentar