En Plan för att upprätthålla säkerhet och välbefinnande för människor under den finansiella återställningen

worldinhandDetta är en unik plan som min underrättelseagent ‘Cobra’ bad mig sammanställa för http://sv.prepareforchange.net/. Den var ursprungligen avsedd specifikt för mig eftersom jag är i branschen, men jag har breddat tillämpningsområdet för att generalisera det; min förhoppning är att andra om de så önskar kan försöka sig på egna variationer oavsett var de bor och deras personliga förhållanden.

Det primära målet för detta dokument är att försöka verka inom de befintliga företagens maktstrukturer för att skapa ett sätt att snabbt etablera nätverk över städer, stater, regioner och även länder så att vi snabbt och etiskt kan hantera de mest angelägna frågorna. (Observera – sista delen av detta dokument kommer att leda i en riktning som kan vara förvånande men som är av yttersta vikt innan vi som människor börjar agera.) Med tanke på min erfarenhet samt andra inom företagshierarkier, verkar det uppenbart att inom varje bolag, företag eller icke-vinstdrivande enhet finns det människor som har kontakter och/eller medlemskap i olika samhörighetsgrupper, fackföreningar, professionella ackrediteringsorganisationer och även engagemang i lokala politiska eller gemenskapsorganisationer, t.ex. lokala handelskammare. Dessa måste utnyttjas omedelbart så att så många människor som möjligt kan sammanföras för att snabbt hantera de omedelbara utmaningarna.

Detta kommer att vara nödvändigt eftersom finans/banksystemet kommer att stängas ned ett tag. För ytterligare detaljer, se Brief För Samhällets Ledare (CLB) vilket har utarbetats som en förberedelse för vad som av insiders vagt har benämnts “The Event” med tanke på de långsiktiga effekter det kommer att ha på planeten. Läs CLB-dokumentet i sin helhet innan du går vidare eftersom det kortfattat beskriver vad som krävs av samhällets ledare under tiden som finans/banksystemet är nedstängt och slutligen startas om.

Som du kan föreställa dig efter att ha läst CLB, kommer vad du ser på nyheterna (troligen för första gången) att få bestående konsekvenser för samhället framöver. Det förväntas att dessa förändringar kommer att resultera i massiva förbättringar i levnadsstandarden globalt för alla människor allteftersom resurser fördelas i syfte att skapa och underhålla infrastruktur och institutioner som i slutändan kommer att eliminera fattigdom, krig och miljöförstöring. Ännu mer häpnadsväckande blir de många uppenbarelser och avslöjanden som för alltid kommer att förändra hur vi ser på offentliga myndigheters redovisningsskyldighet gentemot medborgarna.

Men innan vi kommer till framtidens “förlovade land” måste vi ta oss igenom den nuvarande krisen. Resten av detta dokument kommer att fokusera på kortsiktiga metoder som kan användas för att lindra smärta, lidande, och övergripande olägenheter som orsakas av en sådan massiv återställning av myndigheter/regering och finansiella institutioner.

För att illustrera uppgiften inkluderar jag nedan Maslow’s behovshierarki:

Maslows-Hierarchy

 

Jag uppmanar varje enskild person att göra en självrannsakan angående vad som behövs för att leva vidare och förbli friska under en period där affärsverksamheter som vi tar för givet helt enkelt inte fungerar. Även om alla områden i pyramid-diagrammet ovan kan ha betydelse vid något tillfälle, representerar basen de saker som är viktiga för alla. Trots existerande olägenheter måste vi hålla igång saker och ting. Pengar driver inte samhället – det gör människor. Så länge vi arbetar tillsammans på ett organiserat sätt, kommer vår medfödda uppfinningsrikedom och kreativitet tillåta oss att klura ut lösningar. Ingenting är olösligt så länge det finns ett respektfullt och etiskt samarbete bland viktiga beslutsfattare.

Därför presenterar jag här en tidslinje över hur jag tror att saker och ting utvecklar sig under de första dagarna efter det finansiella systemets nedstängning och arresteringarna startar:

THE EVENT (EFTER 0-3 TIMMAR; Observera att mitt scenario förutsätter att aktiviteterna ‘startar’ mellan 7 AM & 9 AM Eastern Standard Time eftersom den stora majoriteten av arresteringar i USA kommer att äga rum i New York och Washington D.C. Jag räknar med att andra större aktiviteter sker i London, Rom, Paris, Bryssel och Zürich – men detta är bara en kvalificerad gissning från min sida.)

Människor kommer märka att något betydelsefullt sker allteftersom massarresteringar händer och banksystemets nedstängning meddelas via nyheterna – de kommer då att kika ut genom fönstret och få det bekräftat enbart genom att se sig om. Under denna tid bör alla som redan är medvetna om THE EVENT kontakta respekterade befattningshavare eller samhällsledare och tillkännage att de har gedigen kunskap om vad som pågår. Be att få träffa olika företags- och/eller samhällsledare för att förklara situationen så tydligt som möjligt; utnyttja teknologi i största möjliga utsträckning och starta telefonkonferenser eller videokonferenser där man kan förklara vad som händer och vad som är mest nödvändigt omedelbart.

Inkludera i största möjliga utsträckning elektroniska eller fysiska kopior av CLB (Brief för Samhällets Ledare) samt detta dokument. Eftersom vi är osäkra på om respektive ‘Prepare For Change’-webbplats kommer att fungera fullt ut på grund av hög belastning i början, rekommenderar vi att folk laddar ner kopior till sin dator eller telefon och sprider dessa nedladdade versioner så snabbt och brett som möjligt. OROA DIG INTE om upphovsrättsliga frågor eller immateriella rättigheter; dessa dokument är avsedda att vara offentliga och fritt tillgänglig för alla. Ju fler människor som är medvetna om vad som händer och vad som är brådskande, desto lättare blir det att skapa arbetsgrupper på lokal nivå och att ta itu med behoven för en mängd olika geografiska områden.

För att ge dig en uppfattning om vad jag personligen kommer att göra, har jag förberett grunden genom en serie kryptiska uttalanden och kommunikationer med vänner, familj och kollegor som sträcker sig ända tillbaka till 2012 . Trots att 99% av dessa sammandrabbningar resulterade i att folk ifrågasatte huruvida jag var helt sinnesfrisk, så var alla dessa kryptiska uttalanden och kommunikationer avsiktligt utformade och genomförda på ett sätt så att jag snabbt och enkelt kan informera människor när saker och ting verkligen tar fart:

“Hej, minns du när jag frågade dig vad du tror skulle hända vid en hypotetisk si-och-så? Tja, slå på nyheterna – det är inte hypotetiskt längre. Här är några dokument som jag vill att du ska skicka till alla du känner. Fokusera först på folk i befintliga ledande befattningar eller ‘pratmakare’. Någon du känner som är skvallerbytta kan vara en stor tillgång vid denna tid, eftersom de kan sprida detta till massor av människor mycket snabbt. Få folk att använda SMS, Facebook, Twitter, e-post – alla möjliga media för att sprida budskapet. Att enbart se på nyheterna kommer inte att få människor förstå att detta är verkligt; att erhålla dokument som skapades av vänner, familj och kollegor innan THE EVENT startade, kommer att få människor förstå att DETTA ÄR MYCKET VERKLIGT OCH ATT DET ÄR HISTORIA I VARDANDE. Försök att hjälpa till så mycket du kan”

Så snart jag får några av mina vänner och familj att börja ringa/kontakta folk, kommer jag att fokusera på min arbetsgivare och det omfattande nätverket av människor inom min bransch:

Inledningsvis planerar jag att ha ett konferenssamtal (som borde ta ungefär 20-30 minuter) med mina lokala platschefer. När jag har informerat dem om utvecklingen, ber jag att få tala med VD/Ekonomichefen/Operativa chefen och deras underställda – detta kommer att ske via telefonkonferens eftersom mitt företagets ledarskap har en annan bakgrund. Min förhoppning är att allt detta kan ske utan motstånd; Jag är orolig att jag kan behöva uppbackning från den positiva militären (dvs de VITA HATTARNA). Med tanke på vilka som kommer att arresteras, ju högre upp i företagshierarkin desto troligare är det att dessa människor faktiskt ‘känner’ några av dem som kommer att gripas. Var lugn och tillitsfull – om någon blir arg eller upprörd, vädja då till deras högre samvete och etik. Även om någon faktiskt har begått ekonomisk brottslighet, är detta en chans till total försoning för alla som vill hjälpa i högsta möjliga grad.

 1. Jag avser att göra allvaret i situationen uppenbart, och betona att detta är en tid där profit inte längre kan ha företräde. Min arbetsgivare (liksom de flesta försäkringsgivare) gillar att marknadsföra sig själva som välgörare, så jag skulle vilja säga att det är dags att de backar upp sin propaganda med handling.
 2. Genomför en kort (15-30 minuter) idéstormnings-session som nästa steg. Mina rekommendationer:
  1. Låt mig tala till alla anställda i organisationen. Var metodisk med Brief för Samhällets Ledare (CLB) men komplettera även med specifika åtgärder som människor kan utföra – kontakta din stadsfullmäktigeledamot, utnyttja nätverk via den lokala handelskammaren, utnyttja ditt nätverk av vänner och familj för att hitta någon vid polismyndigheten eller andra offentliga inrättningar.
  2. Utveckla offentliga uttalanden för chefer och/eller samhällsledare. Dessa uttalanden måste uttryckligen klargöra att man fullt ut kommer att samarbeta med alla undersökningar ang. bedrägeri & missgärningar, men också att dessa företag måste tjäna allmänintresset vid denna tid – vilket innebär att alla anställda på avdelningar där verksamheten tillfälligt upphävs inte förlorar sina jobb, men snarare kommer att kompenseras för volontärtid i kritiska områden (dvs. som arbetare/volontärer för att arrangera soppkök & vattenutdelning, att inrätta offentliga frågor/svar-evenemang där polismyndigheten och/eller andra experter kan tala, att etablera understödsgrupper, att utveckla planer för kontinuitet av nödvändig affärsverksamhet baserat på lokala behov).
  3. Återanställa personal som nyligen förlorat sina jobb och få dem att hjälpa till i olika humanitära projekt. (Observera – detta gäller särskilt för några tidigare anställda som har erfarenhet eller kontakt med ideella organisationer som arbetar med förmedling av matleveranser, eller före detta hemvärn, militär, polisen, hantering av olycksfall eller fredskår-erfarenhet. Dessa anställda kommer att vara de mest värdefulla tillgångarna inom ditt företag eftersom de kan omedelbart börja nätverksarbeta och skapa arbetsgrupper för att ta itu med att angelägna gemenskapsfrågor.)
  4. Angående min egen industri, uppmuntrar jag mitt företag och andra att utveckla unika verktyg för försäkringsgivare som kanske kan kompensera bristen på likviditet när bankerna stängs ner (se i slutet av dokumentet).
  5. Att fastställa det bästa sättet att nå andra inom försäkringsbranschen så att de åtgärder som vidtagits av min arbetsgivare kan tjäna som förebild för andra företag. Ärligt talat, detta kan varje företag eller organisation göra – det är början på den största folkliga organiseringen av volontärer i historien. Alla kan hjälpa till om de bestämmer sig och är villiga att arbeta på ett organiserat sätt med stora grupper av människor.

Efter att ha nått ut till chefer, är min förhoppning att börja tala till medarbetare via videokonferens över hela företaget. Jag är inte säker på att alla av dem kan nås på en gång, men jag misstänker att de flesta borde kunna kontaktas inom 2 timmar även om vi måste dela upp videokonferensen i 4 halvtimmessegment. Detta kan göras för alla företag som har större kontor i flera städer/stater/länder. Det är ett perfekt sätt att börja nå samhällsledare i regeringsställning, polisen, och viktig infrastruktur såsom t.ex. organ för samhällsservice.

Under dessa möten kommer jag att omsorgsfullt utarbeta vad jag vet – framförallt vad jag inte vet – och vilka steg folk kollektivt kan ta för att se till att denna period inte resulterar i ett fullständigt samhälleligt sammanbrott (dvs. att kontakta andra ledare – distribuera CLB (Brief för Samhällets Ledare) via företagets e-post till dem). Vädja till människors förväntningar – att detta inte behöver innebära världens undergång på något sätt. Men betona istället att detta är de första stegen mot en radikalt fredligare värld och att vi som art ‘tar vårt ansvar’ och blir mer mogna. Detta inkluderar att hålla människor ansvariga för sina missgärningar – så att ingen någonstans står över lagen. Framförallt, FRAMSTÄLL INTE DIG SJÄLV SOM EXPERT I ALLA TING! Om du inte vet ifall något är sakligt, klargör då att du har ‘en förståelse’ men inte att ‘du är en utbildad och auktoriserad expert’. Ingen enda person kan eller bör försöka vara en Messias eller public service-expert på alla saker som t.ex. Doris Kearns Goodwin (Om du av någon anledning läser detta, DKG, så är det tänkt att vara ett lättsammt skämt i ett seriöst dokument!). Planer fungerar bäst om grupper av människor samarbetar i motsats till ‘att vara en ensamvarg’.

THE EVENT (EFTER 3-24 TIMMAR)

Tillbringa resten av den första återställnings-dagen att ringa till folk och samordna; riktlinjer bör etableras – de bästa personerna att kontakta inledningsvis skulle vara vänner/familj som verkar inom massmedia, polisen, byggentreprenörer, stads-/läns-/delstats-förvaltning som snabbt kan sprida denna information till andra.) Vi vill att saker och ting sprids så snabbt som möjligt – nyckel-‘noder’ för överföring av information kommer att vara av yttersta vikt.

Tanken är inte att sitta och diskutera ‘kontinuitet i verksamheten’ för ditt eget företag. Målen skulle snarare vara att fastställa att:

1) Ditt företag avser att bli en del av lösningen istället för att vara del av problemet

2) Ledarna för vår bransch är smarta nog att inse när finansiella överväganden inte är lika viktiga som att garantera människors säkerhet, trygghet och att kritiska funktioner såsom akutsjukvård, näringsrik mat, rena livsmedel, el, kommunikationskanaler, brottsbekämpning, brandkårer, etc. fungerar för alla människor.

Varje industri bör därför göra allt de kan för att “hålla verksamheten igång” och i främsta hand koncentrera sig på de ekonomiska konsekvenserna när lugn och ro har etablerats. Samtidigt som jag hoppas att min egen arbetsgivare kan betraktas som modellorganisation för dylika insatser och bistånd, är tanken att alla organiserade människor kan hjälpa. Detta bör uppmuntra andra företag och organisationer att följa samma logik och snabbt nå samförstånd för näringsliv och samhällsledare att hjälpa till med humanitära insatser.

Detta steg kan ta större delen av kvällen och natten i anspråk, eftersom nästa morgon måste offentliga tillkännagivanden göras ang. tidpunkten för vissa humanitära insatser. Det kommer att vara avgörande för att fastställa vad som måste fortsätta fungera – sjukhus och kliniker, el, vatten/avlopp, sophämtning, TV, internet, telefoner – och vidta avgörande åtgärder via meddelanden såväl som synliga åtgärder att samhället inte kommer tillåtas falla sönder. Denna andra dag kommer att vara den mest kritiska, och därför bör alla som kan bistå i denna insats vara beredda att om möjligt arbeta under natten. Om vi lyckas hålla massorna lugna men att de ändå engagerar sig mentalt och känslomässigt, bör vi känna tillförsikt inför de resterande stegen.

THE EVENT (EFTER 24-72 TIMMAR)

När väl en gemenskap, stad, stat, jurisdiktion tydligt har fastställt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att upprätthålla livsviktiga funktioner, är det dags att agera och samordna. Dessa två dagar kommer att kräva den största mobiliseringen av frivilliga som någonsin uppbådats på global nivå. Det kommer att finnas ett stort behov av människor som kan hjälpa grannar, vänner och familj, men även insatser för att nå ut till fattigare områden samt att lokalisera och hjälpa äldre och funktionshindrade.

I det här steget kan vi förhoppningsvis påbörja “Innerstadens Marshall-plan”. Istället för att låta försörjningsavbrott förvandla dessa områden till potentiella krutdurkar som t.ex. Ferguson, Missouri, kan vi åstadkomma en samordnad insats för kritiska leveranser och information. Om detta sker omedelbart i de flesta områden – och med ett stort antal modiga frivilliga och militär/milis – kan människor direkt få uppleva att detta inte är “Träffa nya chefen, densamma som den gamla chefen”.

Förutom dessa insatser måste vi påbörja samtal ang. projekt för stadsförnyelse:

 • “Behöver infrastrukturen repareras?”
 • “Finns det många Crystal Meth- eller Heroin-användare som behöver hjälp?”
 • “Finns det problem med våldsbrott, och vilka resurser behövs för att ta itu med detta på ett permanent och fredligt sätt?”
 • “Finns det mark där en tillverkningsanläggning kan byggas för lokala arbetstillfällen (dvs. fri-energi-enheter)?”

Förhoppningsvis kommer detta att leda till en ny era av samarbete. I mitt hemland USA, har jag ofta sett själviskhet framställas som “hjärtlös individualism”. Detta tänkesätt kommer inte hjälpa oss att utvecklas. Även om individuella rättigheter kommer att stärkas, är fredligt samarbete enda sättet vi fixar våra samhällen och planeten på – det vi står inför är alltför stort för små grupper att ta itu med. Stora idéer som hjälper hundratals eller tusentals människor är vad vi behöver. Prioritera alltid grundläggande principer: “Vem är i behov av akut hjälp?” “Vilka resurser har vi och behöver vi för att ta itu med vissa problem?”

PROBLEMLÖSNING PÅ EN SKALA SOM VI ALDRIG TIDIGARE FÖRSÖKT OSS PÅ 

Texten ovan är en övergripande sammanfattning, men framgångsrikt genomförande kräver betydande uppmärksamhet på detaljer. Eftersom dessa varierar över hela världen, är det viktigaste första steget helt enkelt att snabbt nå ut till företagsledare och samhällsledare i samhällen runt om i världen. Dessa inledande möten måste vara korta och övergripande; vi kommer att berätta för folk att detta är början på en välbehövlig översyn av våra bank- och politiska system, och att vi behöver allas hjälp för att samarbeta och minimera negativa effekter. Var beredd att distribuera en CLB samt andra förslag avseende vilka man ska kontakta och vilka åtgärder som måste vidtas.

För maximal effektivitet, håll dig till ett enkelt och konsekvent budskap. Fokusera först på de människor som du känner och som är villiga att lyssna. Senare kommer det vara nödvändigt att gå vidare till andra organisationer, men det primära motivet är att fokusera på de som står dig närmast – alla känner någon som bor långt bort. Tanken är att be om hjälp och att få det när det gäller att sprida ordet. Ju fler människor som sprider CLB, inklusive detta dokument, och andra viktiga bitar av information, desto snabbare bildas allianser i olika jurisdiktioner för att hantera omedelbara angelägenheter.

När denna inledande explosion av aktivitet för att “sprida ordet” har ägt rum under dag 1, skapa sedan organiserade arbetsgrupper som kommer att integreras med militären för att utveckla handlingsplaner. När dessa planer har etablerats, kan fokus flyttas till detaljer, och så småningom till lösningar för både kort och lång sikt. Här är några idéer som snabbt kan genomföras inom de första dagarna efter The EVENT i nästan alla samhällen:

 • “Meet & Greets (kändisträffar)” där folk kan samlas och där militären, polisen, lokala regeringsföreträdare, etc. kommer för att prata om och diskutera de mest brådskande lokala behoven samt ta med sig mat för ett “knytkalas”. En modell som enkelt kan anpassas över hela landet skulle vara att använda sig av Nationell utekväll (http://natw.org/) där gatorna är avspärrade (om vädret tillåter) och människor kan träffas och prata med grannarna om vad som pågår. Kan även fungera som välbehövliga “avreagera sig”-sessioner. Många avslöjanden och annan information kommer att fullständigt skrämma slag på folk. Jag har hört talas om videomaterial som inte är lämpligt för barn och sannolikt kommer att orsaka illamående och kräkningar. Dessa kommer inte att sändas innan arresteringarna, så jag vet inte vad de handlar som. Men jag har läst tillräckligt för att förstå vad jag kommer att få se… det kommer att bli stort behov av kramar och tröst från familj/vänner. Så illa kommer det att bli – och de som är inblandade kommer också att chockas.
 • Anordna gemenskapsmåltider – tänk på “Koka soppa på en sten”-berättelsen vi alla har hört som barn. Ingen kunde tillaga en välsmakande måltid åt sig själv, men när alla tillförde en väsentlig råvara, fick alla till slut enligt den berättelsen ett rejält mål mat för natten. Även om detta inte är möjligt varje dag, kan det vara ett sätt för alla att få en fast måltid och träffas för en nattlig konversation. Sådana träffar kan även fungera som “gruppterapi”-sessioner så att alla kan diskutera och komma till rätta med vad som sker globalt.
 • Var i största möjliga utsträckning kreativa för företagen att “hålla sina dörrar öppna” och för försörjningskedjor (dvs producenter/tillverkare, grossister, återförsäljare) att fortlöpande fungera. Även om elektroniska transaktioner kommer att stängas ned finns det andra mekanismer som kan användas för att upprätthålla handel:
  • Övervaka och förhindra “prisökningar” i största möjliga utsträckning. Som ett exempel, på kvällen under 9/11 ökade bensinpriserna i mitt lokala samhälle från ungefär $1,00 till $6,00. Det utlöste en enorm panik och bilar köade kvarteret runt. Detta måste snabbt rapporteras och åtalas så att inte en kedjereaktion av vinstdrivande beteende orsakar ett fullständigt sammanbrott av handeln. Priserna bör “låsas” i största möjliga utsträckning, särskilt för produkter som folk behöver.
  • Förhindra hamstring av livsviktiga varor genom att begränsa hur mycket folk kan köpa på en gång. Detta är inte en situation där sådana varor aldrig blir tillgängliga igen… det är endast ett tillfälligt avbrott som kommer att vara över inom en månad.
  • Acceptera checkar, kontanter, guld & silver som pengar för att köpa förnödenheter eftersom betalkort, kreditkort, och bankomater kommer inte att fungera.
  • Den lokala handelskammaren kan agera med samhällsledare i en viss jurisdiktion för att tillfälligt genomföra en “Scrip-valuta” (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip) som kan användas som en form av kredit under den finansiella nedstängningen. Så länge den accepteras av de flesta företag, och i den mån varor finns tillgängliga, kan handel upprätthållas. Detta kan även utökas med skuldsedlar för företag så att leveranser alltjämt kan transporteras och distribueras så långt det är möjligt.

Min uppfattning är att det finns medel för upp till 1000 dollar utökad kredit som ett sätt att säkra leverans av varor till varje person. Det innebär att varje kommun skulle kunna få betalmedel till ett belopp av 1000 dollar per person som kan användas till att backa upp alla lokala skuldsedel-valutor. Detta kunde lätt återställa förtroendet på lokal nivå så att företagen känner sig säkra att de kommer få legitim ersättning för varor eller tjänster som de tillhandahåller.

  • Slutligen, alla företag som fortfarande är verksamma bör behålla kvitton eller annan dokumentation i det fall de behöver gottgöras för förlorad inkomst. Med tanke på att detta är nödvändigt på grund av brottslig verksamhet av ett litet antal men astronomiskt förmögna individer runt om i världen, är det mycket sannolikt att förlorade inkomster kan ersättas genom försäkring och juridiska system. Dessa individers förmögenheter kommer att beslagtas och användas för att betala skadestånd till dem som drabbats. Men med tanke på de efterföljande undersökningarnas omfattning och granskning av olika penningspår, kan det dröja ett tag. I det avseendet måste varje verksamhet väga för- och nackdelar med att fortsätta sin verksamhet. Men om du är villig att fortsätta din verksamhet som en service till ditt samhälle kommer det att fungera som den bästa reklam du någonsin kan köpa.
 • I den mån en kritisk mängd handel inte kan upprätthållas, finns andra alternativ för att varor ska levereras där de behövs mest.
  • Lokala “Swap Meets (bytesmarknader)” kan skapas som ett sätt att idka byteshandel för varor och tjänster. Detta kommer att vara nödvändigt med tanke på de förväntade försörjningsavbrotten. Den stora majoriteten av människor kommer inte att ha de nödvändiga förnödenheter som behövs för att klara sig flera veckor utan att köpa mat eller toalettartiklar. Dessutom är det troligt att personer som har fyllt upp kommer upptäcka att de har glömt att skaffa visa saker. Dessa bytesmarknader kan utnyttjas för att bedriva handel med viktiga varor och även tjänster; i den mån någon behöver hjälp med ett projekt, kan folk kanske erbjuda en service som t.ex. snöröjning, gårdsarbete etc. i utbyte mot mat eller toalettpapper.
  • Använd befintliga “Food Shelf”-nätverk som primära distributionscentraler för leveranser. Det är okänt exakt hur många “varor” som har undanhållits för denna omfattande livsmedelsinsats. Min uppfattning är att det finns en hel del, men de kommer att behöva flyttas snabbt och effektivt från hittills hemliga förrådshus till olika fördelningsplatser inom varje land. Återigen, trots att min kunskap fokuseras på USA, bör detta gälla överallt – det måste finnas insamlingsplatser där människor kan garanteras kritiska livsmedel.
  • Om du är en s.k. “prepper”, har du förmodligen förnödenheter för flera månader eller år. Jag har goda nyheter och dåliga nyheter för dig. De dåliga nyheterna – saker och ting gick inte åt helvete som du har gastat om för evigt. De goda nyheterna, du kan bli en hjälte i din egen kommun om du är villig att dela med dig till andra.

Detta gäller även angående villigheten att lära människor praktiska överlevnadsfärdigheter som t.ex. att göra upp eld, identifiera och hamstra icke-konventionella men hälsosamma livsmedel, tillaga dessa livsmedel och även hur man organiserar grannskapets “medborgargarde” som kan hjälpa den lokala polisen att upprätthålla ordningen.

  • Slutligen, om du har ett föremål eller en vara som du är säker på att du inte behöver, var då villig att helt enkelt ge det till någon annan som faktiskt behöver det. Detta kan inkludera att helt enkelt spendera tid att umgås med människor – kanske en vuxen kan erbjuda sig att sitta barnvakt så att andra vuxna är fria att arbeta med livsviktiga humanitära projekt. Nästan alla objekt kommer så småningom att vara utbytbara, och fri tid kommer faktiskt att existera igen när teknologi inte bara används för att utöka arbetskraften men faktiskt komprimerar det antal timmar varje enskild person behöver arbeta. Till sist, de viktigaste resurser vi har som människor är varandra. Vi måste behandla varandra med hövlighet och respekt allteftersom vi lär oss nya sätt att helt enkelt komma överens och ha ett fungerande samhälle.

MOT BAKGRUND AV AVSLÖJANDENA – EN VÄDJAN OM HÖVLIGHET, TÅLAMOD OCH FÖRSTÅELSE

Alla ni som läser detta för första gången just idag kommer troligen att bli förvirrade eftersom man har ryckt undan mattan under fötterna på er. När ni väl får ordning på tankarna och fullt ut förstår allt som händer – och allt som har pågått i hemlighet tidigare – kommer ni sannolikt att överväldigas av en känsla av sorg. Er verklighetsförankring kommer att implodera eftersom allt ni har trott vara sant kommer att krossas för evigt. Jag vet detta eftersom det har hänt mig under flera skeden av min inlärningsprocess. Detta gäller för alla jag har stött på – alla de kolleger som jag aldrig träffat personligen men som för evigt påverkade hur jag tänker och känner om planeten som jag för närvarande bor på.

När väl allt “faller på plats” kommer du att uppleva en stund när du överväldigas av en känsla mer intensivt än någonsin tidigare: ILSKA

När du drabbas av den känslan – och det kommer du att göra – stanna upp och ta ett djupt andetag. Detta är ögonblicket när varje individ måste välja hur han/hon kanaliserar och fokuserar den energin. Blir du tvärilsken som ett argt litet barn? Faller du till marken genomdränkt av dina egna tårar? Eller sitter du bara där – chockad och oförmögen att röra dig?

Min rekommendation är att genomlida vågen av känslor första gången, och inte göra någonting tills de avtar. Inte skrika, inte vråla, inte säga något. Bara känn det och låt det flöda. När du får en chans att lugna ner dig, då börjar det verkliga arbetet.

Detta kanske inte händer idag. Min gissning är att folk kommer att drabbas på olika sätt under de kommande veckorna beroende på en nästan oändlig mängd varierande personligheter som vi människor har. Men när vågen träffar dig igen, låt då dina känslor flöda fritt. Om du behöver stirra uttryckslöst ut i rymden, om du vill vara ensam, om du behöver gråta, känn dig fri att göra så. Om du behöver en kram, be om en kram – även om den enda personen nära dig är en komplett främling. Vi är alla bröder och systrar i denna besynnerligt tilltrasslade verklighet, och vi behöver komma tillsammans som en familj för att kureras.

Del av läkningsprocessen kommer att utgöras av otaliga offentligt TV-sända sannings- och försoningsutfrågningar. Det finns verkligen inget annat sätt, eftersom alla smutsiga detaljer kan inte och ska inte längre gömmas undan. Media har varit under kontroll under så lång tid att det blir svårt att tro på sanningen när du ser den, men istället för att se media kollektivt som en fiende, se den som ett verktyg som äntligen kan tillåta sanningen att komma fram i ljuset. Detta är vår gruppterapi som en planet – på det sättet kommer vi att läka.

Så “hopplöst ondskefulla” som saker och ting verkar vara och gång på gång har visat sig vara, kommer en underström för rättvisa och vedergällning att växa. Det kommer att uppstå en önskan om offentliga avrättningar av de värsta brottslingarna. Min uppriktiga förhoppning är att befolkningen kollektivt kommer att iaktta försiktighet och fortskrida långsamt i dessa frågor. Till att börja med anser jag att ett globalt moratorium för schemalagda avrättningar bör påbjudas i alla länder. Allvarligt talat, kan vi inte sluta med våldsam död på denna planet under åtminstone några dagar eller veckor!

Låt det upphöra för ett tag. Jag tror helt uppriktigt att vissa människor som anses “skyldiga” och bedöms förtjäna dödsstraff kan fungera som nyckelvittnen för några av de brott mot mänskligheten som uppdagas. Det kan även visa sig att några av dem faktiskt är oskyldiga, eller åtminstone var sinnesförvirrade när de begick sina avskyvärda brott. Tänk på att “kontakten” på den ökända elektriska stolen kan aktiveras när som helst – men på vår nuvarande teknologiska nivå kan vi inte ångra en avrättning av en felaktigt anklagad individ.

Vi måste utöva tålamod och inte pressa fram en dom. Jag minns tydligt hur jag hörde de eldiga pläderingarna för hämnd efter all död och kaos vid 9/11. Människor var så arga i USA att de ville bomba någon – VEM SOM HELST – samma dag! Titta nu på all smärta och lidande som detta har åstadkommit över hela världen – var något av det eftersträvansvärt eller nödvändigt? Är vi verkligen lyckliga och befinner oss i en bättre situation med resultaten? Miljoner döda, hela länder berövade på modern fungerande infrastruktur. Hundratusentals arga och skadade veteraner, och mängder av självmord bland dem på grund av ätstörningar, fattigdom och att vara permanent handikappade. Biljoner dollar spenderade, bortkastade, stulna – vadhelst du vill kalla det. Allt utfört på grund av lögner, lögner och fler lögner.

Inget av detta kunde hända om vi hade tagit ett kollektivt ‘djupt andetag’ med en fast beslutsamhet att faktiskt titta på bevisen för att räkna ut vad som egentligen hände, såväl som vilka hade motivet och medlen att genomföra hela operationen. Just då var vi dårar, och det förde nästan hela världen till randen av tredje världskriget. Låt oss inte göra samma misstag igen. Låt oss ge alla villiga vittnen och uppgiftslämnare en chans att vittna och dela med sig av sina berättelser. I den mån tidigare undertryckta bevis kommer fram i ljuset, måste dessa bevis beaktas och övervägas i enlighet med andra bevis och vittnesmål. Människor kommer att titta fram ur buskarna efter flera månader – och slutligen vara orädda att berätta sin historia eftersom de inte längre är oroliga att dödas för vad de vet.

Dessa röster måste höras innan vi verkligen kan känna efter att vi förstår vad som har hänt och vem som är ytterst ansvarig. Även de med decennier av erfarenhet att undersöka dessa brott kommer att bli överraskade vid vissa tillfällen – detta är oundvikligt som en del av processen att avslöja sanningen. Vi vill inte tillgripa den den franska revolutionens offentliga hysteri där varje adelsman och kvinna ansågs skyldig enbart på grund av deras status i samhället. Låt oss lista ut ifall några av de goda killarna (och tjejerna) faktiskt arbetade i hemlighet med skurkarna. För dem som arbetar i den undre världen “Black Ops”, är det svårt att vandra därifrån med rent samvete, och det kan visa sig att någon som inledningsvis anses “skyldig” kan komma att betraktas som en hjälte eftersom han/hon hindrade ett världsomfattande kärnvapenkrig som skulle ha orsakat vår slutgiltiga utrotning.

I samma anda uppmanar jag alla att uppvisa motsvarande grad av tålamod, förståelse och förlåtelse till familj, vänner, arbetskamrater, avlägsna älskare, politiska rivaler, och till och med fullständiga främlingar. Alla på planeten har utsatts för påtryckningar och influenser som har fått oss att skada andra – ibland har detta gjorts medvetet, men en hel del av det har vi även fått genom “programmering”. Vi måste värdera varandra annorlunda – inte som separata raser eller kön, men som medmänniskor. Alla är vi reflektioner av varandra. Om någon skadade dig tidigare, fråga dem varför de valde att säga dessa sårande ord eller utföra den där hemska gärningen.

Jag talar inte om flagranta saker här som t.ex. våldsamma överfall eller kallblodiga mord, även om vår förståelse av dessa omständigheter kommer att bli långt mer nyanserad under de kommande åren. Men just nu, tänker jag till exempel mer på den stressade förälder som våldsamt reagerar på sitt barn som fick böter för fortkörning, eller chefen som är så rädd att förlora sitt jobb att han/hon falskeligen anklagar en av sina anställda för ett avgörande misstag och sedan motiverar  den anställdes avskedande. De flesta av oss är inte “änglar”, och många av oss har gjort grymma saker mot andra helt enkelt på grund av upplevda behov att upprätthålla vår livsstil. Rädslan att förlora det vi har kan få nästan varje person att göra dumma saker, och den individ är sällsynt som kan se sig själv i spegeln och säga att han aldrig har gjort något sådant. I slutändan måste vi ta ett steg tillbaka och försöka förstå varandra när det gäller dessa mycket själviska handlingar; vi kanske upptäcker att vi är mycket mer kapabla att kunna förlåta än vi någonsin trodde var möjligt.

Som ett mycket bra exempel, även maffia-torpeder har ibland begått de mest avskyvärda brott helt enkelt för att undvika att deras nära och kära torteras och dödas. De engagerade sig i denna särskilda verksamhet eftersom de såg ett sätt att ta hand om sin familj och hamnade i en situation där de förlorade sin humanitet i processen. Ibland kan en giftig blandning av kärlek och rädsla få oss att göra hemska saker mot andra. Dock, efter idag behöver vi inte längre vara rädda. Vi kan bli arga, men vi har inget att frukta längre. Vi kan älska varandra och i gengäld älskas.

Kära ni, i denna anda är det dags att sätta igång och fixa vår planet! Låt oss göra det!

Nova Biscotti (Min sanna identitet kommer att avslöjas när allt detta faktiskt ‘händer’) Event Reference Organization

Lämna en kommentar